Privacy policy

Privacy Statement Huurda.NL

Huurda.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.huurda.nl (hierna: "Huurda.nl"). Huurda.nl is onderdeel van NOB911 BV. Huurda.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.
Wonen in Groningen BV is de beheerder van de website www.huurda.nl. Uw persoonsgegevens worden door Huurda.nl gebruikt om u de op de website aangeboden diensten zo veel mogelijk op uw situatie afgestemd te leveren. Deze benadering is mogelijk doordat wij bepaalde persoonsgegevens opslaan. Huurda respecteert natuurlijk hierbij uw privacy door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Laatst gewijzigd op 28-05-2018

1. Gebruik van gegevens
1.1 Huurda.nl verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mailadres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Huurda.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

1.2 De gegevensverwerking: Huurda.nl verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Huurda.nl de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Huurda.nl deze heeft verkregen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Gebruikers in staat te stellen contact met u op te nemen. Buiten voorgaande zal Huurda.nl in geen geval uw persoonsgegevens aan andere derden (zijnde personen of ondernemingen buiten de in de paragraaf "Persoonsgegevens" van dit privacy statement gedefinieerde Huurda.nl Groep) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of Huurda.nl betrokken is bij een overname en/of fusie. Huurda.nl draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

1.3 Op Huurda.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen Huurda.nl u te bieden heeft.

1.4 Huurda.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Huurda.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Huurda.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website Huurda.nl.

2. Gebruikte gegevens en cookies
2.1 Daarnaast houdt Huurda.nl mogelijk bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Hiervoor zal Huurda.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan Huurda.nl haar Diensten en Huurda.nl afstemmen op de wensen van de Gebruikers. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Huurda.nl of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Huurda.nl het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Huurda.nl de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

2.2 Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zogenaamde cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.huurda.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.huurda.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toe gaat (of uitlogt).

2.3 De partners waar Huurda.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Huurda.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

3. Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.

4. Beveiliging
4.1 Huurda.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen tegen o.a. oneigenlijk gebruik.

5. Wijziging privacy policy
5.1 Wijzigingen worden direct opgenomen in deze Privacy Policy. Huurda.nl heeft het recht om deze privacy statement te wijzigen.

6. Derden
6.1 Huurda.nl bevat links naar websites van derden. Huurda.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Huurda.nl is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door personen met wie u via Huurda.nl in contact bent getreden.

7. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
7.1 U heeft het recht om vergeten te worden (verwijderen van gegevens) en daarnaast het recht om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Voor vragen over deze privacy statement of vragen omtrent inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Huurda.nl opnemen.


8. Datalek
8.1 Huurda.nl zal een datalek ten alle tijden melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkene bij een datalek worden hiervan op de hoogte gesteld (indien noodzakelijk) via de bij Huurda.nl bekende gegevens.

9. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
9.1 U kunt allereerst contact opnemen met Huurda.nl om te kijken of uw klacht verholpen kan worden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Huurda uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze behandeld. Dit kunt u doen via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

10. Contactgegevens
10.1 Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Huurda.nl, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een mail te sturen naar: info@huurda.nl t.a.v. privacybeleid Huurda.nl of dit via het contactformulier op de website te doen.

 

Copyright 2010-2020 - huurda.nl - Alle rechten voorbehouden